Visie & Missie

Visie

In het hart van NEI TRED vzw leeft de overtuiging jongeren (waarvan onze focusgroep 15-25 jaar) het vermogen hebben te ontwikkelen tot gelijkwaardige actieve burgers van onze maatschappij. Vanuit hun unieke gelaagde identiteit, in relatie tot tijd, ruimten en personen, mee betekenis geven aan het samen-leven. Jongeren sterk overtuigd zijn en bewust gebruikmaken van hun vaardigheden, competenties en talenten; in functie van persoonlijke en professionele doeleinden.

Missie

Door jongeren intrinsiek te motiveren actief deel te nemen aan onze activiteiten ontdekken jongeren wie ze willen en mogen zijn, wat dat ze kunnen en nog willen leren, hoe ze een volwaardige plek in hun omgeving nemen en hierbinnen allerlei leefsleutels gebruiken. Aan de hand van sociaalartistieke, sociaal-culturele, educatieve, onderwijsgerichte en andere op maatschappij geënte werkvormen fungeert NEI TRED vzw als een verbindende schakel in de jongerenwereld. Waarbij ze ook structureel verweven is met een uiteenlopend netwerk van diensten, scholen en verenigingen. Er uitwisselingen en samenwerkingen mee aangaat met als doel ervaringen en verantwoordelijkheden te bundelen, ter bevordering van de algemene ontwikkeling van jongeren.

Kernwaarden

NEI TRED vzw is gebouwd op fundamentele waarden die terug te vinden zijn binnen alle geledingen van de organisatie. Het talent – en persoonsgericht werken een onlosmakelijk verband is van passie, plezier en professionaliteit. Jongeren krachtig te ondersteunen en te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en welbevinden; met een holistische kijk op de superdiversiteit (sociaal, cultureel, religieus en seksueel) in onze maatschappij. NEI TRED vzw hanteert een voor jongeren begrijpbare communicatie met een zeer toegewijde, verbindende en inspirerende houding. Opdat jongeren in hun volwassenwording zelfkennis en zelfvertrouwen beleven. Vreedzaam en respectvol een harmonieus evenwicht vinden tussen de eigen identiteit en die van anderen.
NEI TRED vzw onderschrijft de waarden vervat in de Universele Verklaring van de Mensenrechten en in de Verklaring van de Rechten van het Kind, respecteert de democratische grondbeginselen en de sociale grondrechten en wijst elke vorm van discriminatie, racisme en xenofobie af.